LOADING

Type to search

پایان ماموریت حربی کانادا در کندهار

GB Geo-Blog

پایان ماموریت حربی کانادا در کندهار

قتل احمد ولی کرزی برادر حامد کرزی نگرانی های جدیدی را در مورد ثبات سیاسی و امنیت در ولایت کندهار خلق کرده.  هفته گذشته من با بل کرازبی سفیر بیرون رونده کانادا در افغانستان در مورد ماموریت به پایان رسیده کانادا درین ولایت مصاحبه ا ی انجام دادم.  این مصاحبه از طریق سلام وطندار به نشر رسید.

فریور:    این هفته پایان رسمی ماموریت جنگی کانادا در کندهار را مشخص میسازد. بعداز  از دست دادن 157 سرباز و ملیونها دالر در کمک های انکشافی در کندهار، آیا این جنگ ارزش این همه را داشت؟

جواب:     من به این باور هستم که افغانستان و بگونه مشخص کندهار حالا فرصت برای آینده بهتر نسبت به وضعیت که افغانستان با آن در زمان رسیدن عساکر کانادائی در اخیر سال 2005م رو برو بودند، دارند. من بارو دارم که در این مدت هزاران جان افغان بنابر تلاش های ما در عرصه بهتر سازی خدمات صحی، وقایه پلویو ، و فراهم سازی فرصت های بشتر انکشافی برای افغان ها نجات داده شده است.  بنا من به این عقیده هستم که این تلاش ها با مردم کندهار کمک خواهند کرد تا آینده خویش را بسازند و این برای کانادائی ها بهترین پاداش خواهد بود.

فریور:         اما آیا برا کانادا ارزش این همه را داشت؟

جواب:     من فکر نمی کنم که ازش از دست دادن عساکر را  داشته باشد. زندگی انسان ارزش بلندتر از همه چیز را دارد. اگر در مورد 157 تن کانادائی و تعداد بشتر افغانها که درکندهار از دست رفته اند بگوئم، یگانه کاری را که میتواند برای آنها انجام داد ویاهم برای آنها آرزو نمود اینست که افغانها و بخصوص مردم کندهار توانائی و اعتماد بیشتر برای گرفتن مسوولیت آینده خود را در این بخش از افغانستان خواهند داشت.

فریور:         مردم کانادا امروز که عساکر کانادائی به خانه برمیگرند چگونه احساس باید داشته باشند؟

جواب:     فکر میکنم که باید آنها مفتخر باشند. ما اهداف مشخص را با دولت افغانستان تعیین نمودیم و به اکثر این اهداف نائل شدیم. اهداف در زمینه صحت و اهداف در زمینه تعلیم و تربیه. ما با دولت افغانستان مکاتب را اعمار نمودیم و زندگی مردم کندهار و حتی افغانستان را بهبود بخشیدیم، چون ماموریت ما به کندهار محدود نمیگردد. در چند سال اخیر 50 در صد از کمک های انکشافی ما به کندهار و 50 در صد بقیه به سطح تمام کشور به مصرف رسیده است.

فریور:    آیا مردم کندهار بصورت عموم امروز در شرایط بهتر نسبت به شش سال قبل که عساکر کانادائی برای بار اول در آنجا مستقر میشودند به سر میبرند؟

جواب:     وقتی من امروز به کندهار میروم، میتوانم ولایت را مشاهده نمایم که  مصونتر است، جاهای زیاد در آنجا وجود دارند که مردم میتوانند به آنجا بدون تشویش امنیتی سفر نمایند. من می بینم که شهر خود در وضعیت خوب قرار دارد و فعالیت های اقصادی بیشتر در آن در جریان است. وقتی من به مناطق دور دست کندهار میروم، میتوانم آب را در حال ریختن به کاناها آبیاری در نتیجه احیا مجدد بند دالا و سیستم آبیاری مشاهده نمایم . میتوانم زراعت بیشتر را مشاهده نمایم. میتوانم ببینم مردم فرصت بهبود زندگی را در نتیجه سرمایه گذاری های که ما و دولت افغانستان انجام داده ایم، دارند.

فریور:    تا چه حد کانادا مسوول این تغیر بود؟ طوری معلوم میشود که بسیار از چیزهایکه شما درمورد آن سخن گفتید، مشخصا بهبود وضعیت امنیتی، سال گذشته در نتیجه عملیات نظامی در کندهار بوجود آمدند

جواب:    ماموریت کانادا  در افغانستان عمدتا در سال 2007، 2008م آغاز گردید. و این ماموریت با پروژهای احیا مجدد درآن زمان آغاز یافت. احیا مجدد بند دالا، ریشه کن کردن پلویو، اعمار 50 باب مکتب و بسیار از فعالیت های دیگرد. این همه پروژه ها مطابق پلان، امسال یعنی در سال 2011م به پایه اکمال رسیده اند. شما به منابع زیاد دیگر در کندهار اشاره نمودید که این بخاطر حضور امریکائی ها در کندهار با منابع مالی بیشتر میباشد. آنها بر بالای اساس یا بنیاد که کانادا آنرا آغاز نموده است کار مینمایند. بشمول بخش امنیتی. من  نمی میتوانم بگویم که کانادا مسوول تغیر وضعیت در کندهار بوده ولی  میتوانم  به مثال های عمده بهبود زندگی و ایجاد فرصت ها اشاره نمایم.

فریور:     آیا تشویش دارید که خروج  عساکر کانادائی و کاهش در نیروهای امریکائی و نیروهای خارجی دیگر به افغانها پیام  نادرست را جع به توانائی دولت مبنی بر پذیرفتن مسولیت امور امنیتی کشور خواهد داد؟

جواب:     موضوع که مطبوعات بین المللی و مطبوعات افغانستان از آن چشم پوشی نموده عبارت از معرفی نمودن تغیر یا نوسان در نیروهای امریکائی در دوسال اخیر بحیث  یگانه نوسان که تا حال روخ داده است، میباشد. در حقیقت تغیر یا نوسان در نیروهای افغان نیز به وجود آمده است. در اردو و پولیس. ما در کندهار یکی از کسانی هستیم که از این تغیر بهر میبریم، زیرا ما شاهد نیروهای افغان با کفایت تر و متعهد ترهستیم و در حقیقت نیروهای بیشتر افغان از نظر کمیت که این یک تغیر مهم دیگر است. با دیدن نیروهای خودشان که چگونه قادر به گرفتن مسوولیت امنیتی کشور اند، ما به مردم افغانستان روحی اعتماد را خواهیم بخشید. بیاید در مورد روحیه نادرست صحبت نه نماییم. بیاید در مورد نتایج درعرصه شرایط امنیتی بهبود یافته صحبت نماییم

فریور:     آیا فکر میکنید که کندهار باید در جمع مناطق و شهر های که در دور اول پروسه انتقال امنیت شامل اند داخل میشود؟

جواب:    پروسه انتقال مسوولیت امنیتی از هفت منطقه و شهر که بر اساس خصوصیات مختلف انتخاب شده اند آغاز میگردد و من فکر نمی کنم کندهار در این مقطه زمانی آماده این کار باشد و امید است که این کار در چند سال دیگر صورت گیرد.

فریور:    چند سال دیگر، نه زوتر از این؟

جواب:    خوب، ما برای تکمیل پروسه انتقال سه و نیم سال وقت داریم، پس  این کار ممکن در یک سال، یک و ینم سال و یاهم دو سال بعد صورت گیرد. نمیتوانم مشخصا برای تان چیزی بگویم.

فریور:     پس انتظار آنرا ندارید که  شامل دور دوم پروسه خواهد شد، شش ماه بعد، در اخیر دور اول؟

جواب:    من نمی دانم که آنها به قسمت های از ولایت توجه خواهند نمود ویاهم به همه ولایت. این چیزست که آنها در دور اول نیز انجام داده اند و اگر بحث روی قسمت های از این ولایت باشد پس میتواند بخش های از این ولایت  بعد از اینکه نیروهای افغان و نیروهای بین المللی آنها را تشخیص دهد،  منتقل گردند

فریور:    کدام قسمت های از ولایت نسبت به قسمت های دیگر امرزو امن تر هستند؟

جواب:    چیز را که در یک و نیم سال گذشته مشاهده نموده اید عبارت از بهبود وضعیت امنیتی بصورت تدریجی در ولسوالی های که بدور از شهر کندهار موقعیت دارند، میباشد. وضعیت امنیتی در شهر کندهار برای مردم عام بهبود یافته است اما میزان ترور های مورد هدف در سال گذشته افزایش را نشان میدهد. بنا من فکر میکنم این نشانه افزایش آسیب پذیری در میان آنهایکه میخواهند حکومتداری را برای مردم در کندهار اجرا نمایند، میباشد. و اینکه آیا نیروهای افغان قادر به پذیرفتن مسوولیت امنیتی در شهر کندهار و ولسوالی های ولایت کندهار خواهند بود ویا خیر، سوالیست که ما آنرا به دیگران واگذار می نمائیم.

فریور:     کانادا در حدود ۹۵۰ آموزگار را برای آموز نیروهای امنیتی افغان در کابل نگه میدراد. آیا مطمئن هستید که نیروهای افغان توانائی گرفتن مسئولیت امنتی را تا سال 2014م بدون حمایه نظامی متداوم بین المللی خواهند داشت؟

جواب:    ما 950 عسکر و 50 پولیس ملکی را برای آموزش به کشور خواهیم آورد که ایشان نه تنها در کابل بلکه در هر قسمت کشور که به آموزش نیاز باشد خدمت خواهند نمود.

فریور:     من فکر میکردیم که اکثرا آنها در کابل متمرکز خواهند بود

جواب:    اکثریت شان در کابل قرار خواهند داشت ولی در مناطق دیگر چون مزار، هرات، فیض آباد و دیگر جاهایکه به آنها واقعا نیاز است، نیز حضور خواهند داشت. آیا نیروهای افغان تا سال 2014م آماده خواهند بود؟ جواب این سوال برمیگردد به اینکه از حال تا سال  2014 م چه واقع میگردد. این بیشتر در صلاحیت افغانهایکه  سرباز استخدام مینمایند، و رهبری نیروهای امنیتیملی افغان است. بنابر تعهدات کانادا و جامعه بین المللی، به نیروهای افغان همه آنچه را که نیاز دارند داده خواهد شد تا در این روند پیروز شوند

The opinions expressed in this blog are personal and do not reflect the views of either Global Brief or the Glendon School of Public and International Affairs

نضریه های که درین بلاگ بیان شده شخصی بوده ودیدگاه گلوبل بریف  مکتب امور بین المللی گلندون  را منعکس نمی کند

Categories:
Tags:

Leave a Comment

Next Up